CDHS Mission Statement

The mission of Charles R. Drew High School is to be accountable for providing a globally competitive education that empowers students to achieve academic and personal goals and to become productive, responsible citizens.

‚ÄčLa misión
La misión de Charles R. Drew High School es hacerse responsable por proveer una educación competitiva a nivel mundial que capacite a los estudiantes para alcanzar las metas académicas y personales, y logren ser ciudadanos útiles y responsables.


Söù meänh
Söù meänh cuûa tröôøng Charles R. Drew High School laø chòu traùch nhieäm cung caáp moät neàn giaùo duïc caïnh tranh treân toaøn caàu maø trao quyeàn cho hoïc sinh ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu hoïc taäp vaø caù nhaân vaø laøm vieäc hieäu quaû trôû thaønh moät coâng daân coù traùch nhieäm.


Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.